REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

CEL I TEMATYKA KONKURSU:

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.

2. Konkurs ma na celu:
– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
– zwrócenie uwagi uczniów na współczesne zagrożenia ekologiczne oraz formy i sposoby ochrony środowiska,
– propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i ograniczania ilości śmieci.

3. Tematyka konkursowa:
– ograniczanie ilości śmieci,
– odpady – składowanie i segregacja,
– ochrona środowiska naturalnego.

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

  • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie,
  • prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A 3,
  • technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wyklejanie, grafika komputerowa, fotomontaż, collage,
  • każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której  uczęszcza.

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC:

Prace konkursowe należy składać do dnia 22 października 2021 roku do wychowawcy klasy.

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU:

  • do dnia 27 października 2021 roku Komisja Konkursowa  rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów,
  • konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz klasy 5-8,
  • przy ocenie prac brane będą pod uwagę: pomysł,  treść,  estetyka  i włożony  wysiłek.

NAGRODY:
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Koordynator
Anna Waszczuk

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę