REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SU – DO – KU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SU – DO – KU

 1.  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach.
 2. Organizatorem konkursu jest Elżbieta Bokota, Anna Gawlik.
 3. Za przeprowadzenie półfinałów odpowiedzialni są nauczyciele matematycy mający zajęcia z daną klasą w dniu 11.12.2019 r. Czas trwania konkursu 20 min.
 4. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy sudoku w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 5. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.
 7. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 8. Jeżeli wszyscy uczestnicy uzupełnią diagram przed końcem lekcji, etap dobiega końca.
 9. Uczniowie wypełniają diagram sudoku ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.
 10. Uczestnicy nie znają treści łamigłówek. Zestawy rozdawane są po zajęciu wyznaczonych miejsc na sali przez osobę do tego upoważnioną.
 11. Na ławce mogą znajdować się tylko rzeczy niezbędne: ołówek (długopis), zestaw sudoku. Nie wolno korzystać z żadnych podpowiedzi, ściąg, telefonów komórkowych.
 12. Uczestnik ma prawo przed upływem wyznaczonego czasu oddać pracę. Sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki.
 13. Uczniowie, którzy otrzymali najwięcej punktów (2 osoby z klasy) przechodzą do kolejnego etapu.
 14. Finał konkursu odbędzie się we wtorek 17.12.2019 r. na lekcji 6. Czas trwania konkursu 30 min.
 15. O zwycięstwie decyduje ilość punktów uzyskanych w finale.
 16. Ogłoszenie wyników 18.12.2019 r.

CELE KONKURSU:

      Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania. Zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

SYSTEM OCENIANIA

 • Punkty liczone są według wzoru:

81 – liczba podpowiedzi – liczba błędnie uzupełnionych oraz pustych kratek

 • Za rozwiązanie całego sudoku uczestnik otrzymuje 10 pkt premii.
 • Pola nieczytelnie wypełnione będą liczone jako błąd.
 • Ogłoszenie wyników 18 grudnia 2019 r.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę