DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 74.

W naszej szkole czwartek 14 października br. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Planujemy zorganizować  zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla dzieci, którym rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki. Proszę rodziców o zgłoszenie potrzeby opieki – wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę