DYREKTOR ODPOWIADA NA PYTANIA

DYREKTOR ODPOWIADA NA PYTANIA

 1. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia zdalnie używają jednej platformy Google – G SuiteClassroom, Meet.
 2. Na stronie internetowej szkoły www.sp1ropczyce.pl  w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ znajduje się link  pn.: Organizacja pracy szkoły. Dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania SP nr 1 w czasie przejścia na naukę zdalną – w roku szk. 2020/21, m.in. na temat:
  • Wspólnej platformy dla wszystkich klas, linków do dostępnych i bezpiecznych materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych środków dydaktycznych – podręcznik, ćwiczenia, karty pracy, lektura itp.;
  • Procedur bezpiecznego udziału w zdalnym nauczaniu;
  • Sposobu potwierdzenia udziału uczniów w zajęciach – zgłoszenie się dziecka przed rozpoczęciem lekcji – nauczyciel odnotowuje frekwencję w e-dzienniku;
  • Terminów kontaktów z rodzicami (konsultacji)– uzgodnionych z Radą Rodziców we wrześniu;
  • Sposobów kontaktowania się z wychowawcą i usprawiedliwiania nieobecności, z pedagogiem, dyrektorem szkoły – poprzez e-dziennik (e-maile), telefonicznie, osobiście po umówieniu się na spotkanie i zgłaszania problemów np. technicznych (z dostępem do sprzętu komputerowego, Internetu), uzgadniania innych form komunikacji dogodnych dla ucznia (rodziców;
  • Łączenia się nauczycieli wszystkich przedmiotów z uczniami poprzez Meet – wg planu lekcji;
  • Oceniania postępów uczniów i sposobów informowania uczniów i rodziców  – zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), z naciskiem na wspieranie uczniów, zachęcanie do aktywności, motywowanie do systematycznej nauki;
  • Uwzględnianiaw nauce zdalnej równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodniaz możliwością odpoczynku w dni wolne oraz wzięcie pod uwagę możliwości psychofizycznych uczniów, ich wiek i etap edukacyjny.
 3. Dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z Covid – 19 z klas 1-3, przebywające na świetlicy pod opieką wychowawców, mają możliwość zdalnej nauki poprzez łączenie się online – na platformie Meet i naukę z pomocą nauczyciela świetlicy (odrabianie zadań, uzupełnianie ćwiczeń, czytanie itp.).
 4. W planie dnia grupy świetlicowej uwzględnia się wszystkie potrzeby dzieci –zabawy, ruchu na powietrzu lub w hali sportowej, rozwijaniezainteresowań, odpoczynek, kontakt z rówieśnikami, posiłek (obiad) w stołówce szkolnej.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę